หน้าแรก

เกี่ยวกับ สกมช.

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม ข่าวสาร

ประชาคมไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570)

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เร่งตรวจสอบกรณี ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด ถูกคุกคามทางไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. สนับสนุน SPU ในการบริหารหลักสูตรด้านไซเบอร์ สำหรับนักศึกษาระดับ ป.โท

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วม มรพส. เฟ้นหาสุดยอดนักไซเบอร์ในการแข่งขัน PSRU Cyber Hackathon 2023

กิจกรรม ข่าวสาร

เลขาธิการฯ บรรยายภาพรวมสถานการณ์ภัยคุกคาม พร้อมแนะบุคลากรให้พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. เร่งผลักดันให้หน่วยงานยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ผนึกกำลัง ศูนย์ AJCCBC เชื่อมไทยสู่อาเซียน ยกระดับมาตรฐานทางด้านไซเบอร์สู่ระดับสากล

กิจกรรม ข่าวสาร

ลธ.กมช. รับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 2566

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ผลักดันกำลังคนไซเบอร์ ผ่านโครงการ PSRU Cyber Hackathon 2023

NCSA Cyber Clinic

NCSA Cyber Clinic 2023 ครั้งที่ 9/2566 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมกับ กอ.รมน. สร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบ

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. สร้างมิตรภาพใหม่ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นเกราะป้องกันภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนไทย

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ระดมพลังขับเคลื่อน เสริมความมั่นคงในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างปรากฎการณ์สำคัญให้กับประเทศ

กิจกรรม ข่าวสาร

กบส. ติดตามการดำเนินงาน สกมช. เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถพร้อมป้องกันภัยไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมประชุมหารือในการประชุม Thailand CERTs Community ครั้งที่ 7/2566

กิจกรรม ข่าวสาร

ลธ.กมช. เยี่ยมชมงานสัมมนา TTT 2023 ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศ

กิจกรรม ข่าวสาร

เลขาธิการฯ เข้าพบ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผสานความร่วมมือด้านไซเบอร์

กิจกรรม ข่าวสาร

สกมช. ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับการบริหารจัดการเครือข่ายในองค์กร

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช)

สกมช. ขอเชิญทุกท่านร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แบบประเมินสถานภาพการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

เชิญชวนร่วมประเมินการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญห้วง ต.ค. 64 - ก.ย. 65

นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

NCSA Research Center

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้จัดทำบทความเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน แนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงแบบสำรวจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 

รายงานประจำปี 2565 (Annual Report 2022)

ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02 142 6888 (ติดต่อเวลาทำการ)
โทรสาร : 02 143 7593
Email : แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : thaicert@ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ : saraban@ncsa.or.th
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
National Computer Emergency Response Team (NCERT):
โทรศัพท์ 02-142-6885 (ติดต่อเวลาทำการ)
ศูนย์แจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์: โทรศัพท์ 02-114-3531 (24 ชั่วโมง)

แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : thaicert@ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ : saraban@ncsa.or.th
NCERT Line Openchat :