การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 

 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงแนวทางการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย อย่างเหมาะสม สกมช.ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่าน เพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้จึงได้เผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของแต่ละบริการ ซึ่งอธิบายถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 

 

 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)

สกมช. มีการดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณสำนักงานเพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ สำนักงานทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา หรือ บุคคลใด ๆ ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว

 

 

 

 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ฝึกงานกับสำนักงานฯ (Privacy Notice for Job Applicants , Employees and Trainees)

สกมช. ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ สกมช.ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำและเผยแพร่คำประกาศฉบับนี้ขึ้นเพื่ออธิบายถึงวิธีการและแนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้สมัครงาน ผู้ปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Action Request Form)

สกมช. จัดให้มีช่องทางในการรับคำร้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบคำร้องขอใช้สิทธิ เช่น ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขอเพิกถอนความยินยอม ขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น

 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

สกมช. ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า สกมช. มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน และจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม อีกทั้งยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน รวมถึงพนักงานลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของสำนักงาน

 

 

 

 

คำประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของ สกมช. หรือ เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ สกมช.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมายการทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

 

 

 

 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของสำนักงาน (Privacy Notice for Participants of Meetings , Seminars , Training Sessions and Activities)

สกมช. ได้มีจัดการประชุม สัมมนา อบรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ และเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สกมช.
ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ สกมช.ได้จัดขึ้นจึงได้เผยแพร่คำประกาศฉบับนี้ขึ้นเพื่ออธิบายถึงวิธีการและแนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการและแนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 

 

 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา (Privacy Notice for Procurement, Inventory Management and Contract Administration)

เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบริหารสัญญา เป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ สกมช. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำและเผยแพร่คำประกาศฉบับนี้ขึ้นเพื่ออธิบายถึงวิธีการและแนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล