มาตรฐานเเละเเนวปฎิบัติ

 • กฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ (Website Security Guideline)
 • (ร่าง) แบบประเมินสถานภาพการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล--04/09/2566
 • (ร่าง) แบบประเมินสถานภาพการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ--04/09/2566
 • (ร่าง) แผนการตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • คําแนะนํา เรื่อง แนวทางพิจารณาให้ภารกิจหรือบริการของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแล เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
 • คําแนะนํา เรื่อง แนวทางการแจ้งรายชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • คําแนะนํา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สําหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
 • คำแนะนำ เรื่อง แนวทางการดําเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สําหรับโรงพยาบาลของรัฐ พ.ศ.2567
 • คําแนะนํา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสําหรับยุคควอนตัม Guidelines for Post–Quantum Readiness
 • ● การอบรม CISA Cyber Hygiene (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566)

  การอบรม CISA Cyber Hygiene เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐาน (U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency : CISA) กับ สกมช. เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กว่า 60 คน จากภาคพลังงาน
  การขนส่งและโลจิสติกส์ การเงินการธนาคาร โทรคมนาคม และสาธารณสุข ซึ่งครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) และด้านเทคโนโลยีปฏิบัติการ (Operational Technology : OT) รวมถึงการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise)
  โดยสำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐาน อนุญาตให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

  1. Incident Response Training
  2. ICS Training 
  3. Cyber Security Evaluation Tool (CSET®)
  3.1 CSET Video - CSET Introduction - YouTube
  3.2 CSET Video - How to use Cyber Security Evaluation Tool (CSET®) to assess Cyber Risk - YouTube
  4. Publications | CSRC (nist.gov)
  5. Secure by Design
  5.1 https://www.cisa.gov/cisa-director-easterly-remarks-carnegie-mellon-university
  5.2 CISA’s Jen Easterly: Tech Companies Should Deploy Software Offerings That Are "Secure by Design" (executivegov.com)
  6. Protected Critical Infrastructure Information (PCII) Program

  ● ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1. ติดต่อผ่านช่องทาง cii@ncsa.or.th
  2. แจ้งชื่อ - นามสกุล และหน่วยงานของท่าน
  3. แจ้งประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อสงสัย
  4. เจ้าหน้าที่ของ สกมช. จะตอบกลับอีเมล เพื่อเป็นการยืนยันการได้รับข้อมูล และจัดทำข้อเสนอแนะให้ทราบทางอีเมล ตามลำดับก่อนหลังต่อไป ภายในระยะเวลา 10 วันทำการ
  5. ขอความกรุณาผู้สอบถาม ติดตามเพื่อทราบสถานะการดำเนินการ ผ่านทางอีเมลเดิมที่ได้ติดต่อเข้ามาครั้งแรก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง