หน้าแรก

Slider

เกี่ยวกับ สกมช.

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

YOUTUBE VDO

กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่เท่าทันภัยไซเบอร์ หัวข้อสัมมนา “รู้งี้…ซี้ Cyber” ระดับมัธยมศึกษา

YOUTUBE VDO

กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่เท่าทันภัยไซเบอร์ หัวข้อสัมมนา “รู้งี้…ซี้ Cyber” ระดับประถมศึกษา

Cyber Clinic YOUTUBE VDO

NCSA Cyber Clinic 2022 ครั้งที่ 9/2565 เครื่องมือและกระบวนการในการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทาง…

Cyber Clinic YOUTUBE VDO

NCSA Cyber Clinic 2022 ครั้งที่ 8/2565

Cyber Clinic YOUTUBE VDO

NCSA Cyber Clinic 2022 ครั้งที่ 7/2565 แนวทางการเชื่อมต่อระยะไกล (Remote Connection) ตามกรอบมาตรฐาน

Cyber Clinic YOUTUBE VDO

NCSA Cyber Clinic 2022 ครั้งที่ 6/2565 แนวทางการทำให้ระบบมีความแข็งแกร่ง (System Hardening) ตามกร…

Cyber Clinic YOUTUBE VDO

NCSA Cyber Clinic 2022 ครั้งที่ 5/2565 การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan..

Cyber Clinic YOUTUBE VDO

NCSA Cyber Clinic 2022 ครั้งที่ 4/2565 การประเมินช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบตามกรอบมาตรฐาน และภาค…

Cyber Clinic YOUTUBE VDO

NCSA Cyber Clinic 2022 ครั้งที่ 3/2565 แนวทางการวางแผนและจัดทำแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อตอบสนอ…

Cyber Clinic YOUTUBE VDO

NCSA Cyber Clinic 2022 ครั้งที่ 2/2565 กระบวนการจัดทำมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แ…

Cyber Clinic YOUTUBE VDO

NCSA Cyber Clinic 2022 ครั้งที่ 1/2565 แนวทางการจัดทำ/ทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯตามนโยบายการบริหาร…

Cyber Clinic YOUTUBE VDO

NCSA Cyber Clinic 2021 ครั้งที่ 2/2564 บรรยาย เรื่อง แนวทางการแต่งตั้ง/ทบทวนผู้รับผิดชอบ ตามนโยบาย

Cyber Clinic YOUTUBE VDO

NCSA Cyber Clinic 2021 ครั้งที่ 1/2564 บทบาทของหน่วยงานควบคุมและกำกับดูแล ตามพระราชบัญญัติการรักษาคว

Cybersecurity Knowledge Sharing YOUTUBE VDO

CKS #13 หัวข้อ “การยกระดับมาตรฐาน CII ตาม พ.ร.บ. ไซเบอร์”

Cybersecurity Knowledge Sharing YOUTUBE VDO

CKS #17 หัวข้อ Security Concerns in Using Blockchains and Smart Contracts 10/05/2565

Cybersecurity Knowledge Sharing YOUTUBE VDO

CKS #21 หัวข้อ “ระบบ DNS Domain Name System ทางรอด ช่วยลดปัญหาการหลอกลวง” 07/09/2565

Cybersecurity Knowledge Sharing YOUTUBE VDO

CKS #20 หัวข้อ “Cybersecurity ที่เกี่ยวข้องกับ Infrastructure ในรูปแบบ Multi-Cloud” 19/08/2565

Cybersecurity Knowledge Sharing YOUTUBE VDO

CKS #16 หัวข้อ รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ฉบับพนักงานมืออาชีพ 26/04/2565

Cybersecurity Knowledge Sharing YOUTUBE VDO

CKS #12 หัวข้อ “วัยเกษียณยุคใหม่ ห่างไกลภัยไซเบอร์”

Cybersecurity Knowledge Sharing YOUTUBE VDO

CKS #19 หัวข้อ “STOP BULLYING จะดีกว่าไหม…ถ้าเราให้เกียรติกัน” 2/07/2565

นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

NCSA Research Center

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้จัดทำบทความเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน แนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงแบบสำรวจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 

รายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021)

ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02 142 6888 (ติดต่อเวลาทำการ)
โทรสาร : 02 143 7593
Email : แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : ncert[at]ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ : saraban[at]ncsa.or.th
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
National Computer Emergency Response Team (NCERT):
โทรศัพท์ 02-142-6885 (ติดต่อเวลาทำการ)
ศูนย์แจ้งเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์: โทรศัพท์ 02-114-3531 (24 ชั่วโมง)

แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์: ncert[at]ncsa.or.th
อีเมลกลางงานสารบรรณ: saraban[at]ncsa.or.th

 

NCERT Line Openchat :